Финансиране от Европейски съюз

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
На 09.05.2017 г. фирма „Вилоксофт“ ООД подписа договор BG16RFOP002-1.002-0067-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Разработване на иновативно маркетингово компютърно и мобилно приложение целящо намаляване на излишната храна“.

Проектът е насочен към разработване на продуктова иновация в сферата на услугите. Иновативната услуга представлява апликация, която има за цел да намали и оползотвори излишната храна от търговските обекти и заведенията, като се предотврати нейното изхвърляне. Апликацията ще се използва като маркетинг инструмент от търговските обекти и ще предлага бързо достъпна информация на нуждаещия се консуматор за излишната храна в търговските обекти. Търговските обекти са ресторанти, супермаркети (с топъл щанд), пицарии, баничарници, дюнерджийници, скари и други места, произвеждащи готова храна. Под готови храни се има предвид вече сготвени ястия в рамките на деня, които ако не бъдат оползотворени до края на същия ден, се изхвърлят, въпреки, че все още са годни за консумация и не застрашават здравето на хората. Апликацията ще бъде насочена към грижа за здравето на хората, като описва хранителния състав на предлаганата храна. Допълнителна функционалност на апликацията ще бъде събирането на статистически данни за излишната храна, с което ще се оптимизира производствения процес на всеки един търговски обект. Иновативната услуга ще се предлага посредством мобилно и уеб приложение, което ще е безплатно за потребителите, като им предостави възможност да закупят готова храна от най-близкият до тях търговски обект. Допълнително предимство на предлаганата иновационна апликация е подробното описание на избраните от потребителя храни и тяхното съдържание в калории, въглехидрати, мазнини, белтъчини, алергени и др.

Инвестицията и разработването на иновацията ще се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 397 804.94 лв., от които 358 024.44 лв. безвъзмездна финансова помощ (304 320.79 лв. европейско и 53 703.65 лв. национално съфинансиране) и 39 780.50 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на иновационната дейност на "Вилоксофт" ООД в тематична област "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии", направление "Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер" от ИСИС, чрез разработването на продуктова иновация в сферата на услугите, а именно маркетинг приложение целящо намаляване на излишната храна.

Специфични цели на проекта:
Разработване на иновативна в общоевропейски и световен мащаб продуктова иновация в сферата на услугите;
Повишаване на иновационната дейност на дружеството;
Разработване на еко-иновация с потенциал за последващо внедряване в световен мащаб;
Така описаните обща и специфични цели са в пряк унисон с целта на процедурата "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия", а именно: Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. В допълнение, реализацията на настоящия иновативен проект, пряко допринася за постигане на очакваните резултати от реализация на процедурата, а именно: нарастване на дела на стартиращите предприятия, разработващи иновации в тематичните области на ИСИС, в резултат на което ще се повиши иновационния им капацитет и конкурентоспособност.

Резултати:
Успешно разработена backend (бекенд) система;
Успешно изградена облачна структура;
Успешно интегрирана бекенд система с облачната структура;
Успешно изградени бази данни;
Успешно проведени междинни тестове;
Успешно разработени уеб и мобилно приложение;
Успешно проведени финални тестове на системата.
Изготвена финансово-икономическа и техническа оценка на иновативния продукт, включваща инвестиционен бизнес план. Тази оценка ще даде ценна информация на кандидата и ще стане неразделна част от плана за налагане на продукта на пазара, което ще доведе до успешна пазарна реализация на иновацията и повишаване на иновативния капацитет на кандидата.